Tag: , ,

Huyệt Âm bao: Vị trí, giải phẫu và chủ trị

Huyệt Âm bao còn có tên là Âm bào đây là huyệt thứ 9 thuộc Can kinh. Âm Bao mặt trong đùi nằm giữa Thận kinh...